วงจรไฟฟ้า 2
(2104-2103)

 รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าต่างๆ ของคลื่นรูปไซน์ เฟส และเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และเพาเวอร์แฟคเตอร์