คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 
 

ประเภทของรายวิชา:


โครงการ(ปวช.)
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทำโครงการ การวางแผน การดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา การประเมินผล การจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทำโครงการสร้างหรือพัฒนางานที่ใช้ความรู้และทักษะในระดับฝีมือสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดำเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
อธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับรายวิชาของท่าน
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ครู: อ.ประเสริฐ ชูมี
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

รายละเอียดเนื้อหา

ศึกษาทฤษฎีแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็ก หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก หลักการทำงาน การคำนวณค่าต่างๆ ในเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง   ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และ การบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
คําอธิบายรายวิชา
     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์  ชนิด   สัญลักษณ์ลักษณะ   การใช้งาน   อุปกรณ์และการเขียนแบบวงจร   นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ งานต่อวงจรบังคับทิศทาง การปรับความเร็ว แรงดันและวงจรควบคุมอื่นๆ
วงจรไฟฟ้า 2
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกิดไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าต่างๆ ของคลื่นรูปไซน์ เฟส และเฟสเซอร์ไดอะแกรม ปริมาณเชิงซ้อน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และเพาเวอร์แฟคเตอร์

 

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า วงจรความต้านทานแบบต่างๆ วงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า การแปลงวงจรความต้านทานเดลต้า-สตาร์ ดีเทอร์มิแนนท์ เซลล์ไฟฟ้า กฎของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรบริดจ์ เมชเคอร์เรนท์

 


Untitled-2